Anjaneya Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Anjaneya Dwadasha Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ashtalakshmi Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ayyappa Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Dattatreya Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Dhanvantari Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Divya Ashtottarashata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Durga Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Durga Lakshmi Saraswati Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ganesha Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ganesha Gakara Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ganesha Sahasra Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Ganesha Sahasra Namavali 2 Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Garuda Ashtottara Shatanamavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Gayatri Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Gomata Ashtottara Shatanamavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Hanumad Ashtottara Shatanamavali (Ramanamankita) Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Krishna Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Kubera Ashtottara Shatanamavali 1 Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Kubera Ashtottara Shatanamavali 2 Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Lakshmi Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Lakshmi Sahasra Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Lalita Ashtottara Shata Namavali 1 Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Lalita Ashtottara Shata Namavali 2 Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Lalita Sahasra Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Lalita Trishati Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Mahakali Ashtottara Shatanamavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Mahalakshmi Rahasya Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Mrityunjaya Ashtottara Shatanamavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Angaraka (Mangala) Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Budha Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Chandra Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Guru Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Ketu Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Rahu Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Shani Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Shukra Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Navagraha – Soorya Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Nrusimha Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Raghavendra Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Rama Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Rama Sahasra Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Saraswati Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Satyanarayana Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Shiradi Sai Sahasra Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Shiva Ashtottara Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Shiva Sahasranama Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Subramanya Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Sudarshana Ashtottara Shata Namavali Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel