Gita Govindam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Raghuveera Gadyam Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel
Valmiki Ramayanam Sundarakanda Dev Eng Guj Kan Mal Tam Tel